REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZTF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Zielona Góra, dnia 09.08.2016 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze określa zasady funkcjonowania Stowarzyszenia.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Stowarzyszeniu, chodzi o Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze w skrócie ZTF.
 3. Regulamin Stowarzyszenia jest dokumentem podrzędnym w stosunku do Statutu Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego z siedzibą w Zielonej Górze.

 §2

Zasady członkostwa

 1. Członkostwo w ZTF jest dobrowolne. Do Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego może należeć każda osoba fizyczna, która:
  1. przejdzie pomyślnie procedurę rekompensacyjną określoną w §4 niniejszego Regulaminu,
  2. dostarczy Zarządowi ZTF wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską,
  3. będzie na bieżąco regulować opłaty składek członkowskich, których zasady płatności określa
   3 niniejszego Regulaminu.
 2. Każdemu członkowi ZTF przysługuje wydanie legitymacji członkowskiej.
 3. Legitymacja członkowska jest własnością Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
  W przypadku utraty praw członkowskich podlega bezwarunkowemu zwrotowi w terminie
  14 dni od utraty rzeczonych praw.
 4. Zarząd ZTF może zawiesić członkostwo w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Zarząd ZTF może wykluczyć członka z Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w przypadku rażącego i trwałego naruszania postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu w drodze uchwały.
 6. Zarząd ZTF może zawiesić w prawach członka ZTF w przypadku jego niestosownego zachowania jak obrażanie członków stowarzyszenia lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Okres zawieszenia określa Zarząd uchwałą, okres ten nie może być dłuższy
  niż 6 miesięcy.
  1. członek, w stosunku do którego Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu, niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie,
  2. członek, w stosunku do którego Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu, ma prawo odwołać się
   od decyzji Zarządu składając odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zawieszeniu,
  3. Zarząd rozpatruje złożone odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 7. Każdy członek ZTF za wyjątkiem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może w porozumieniu z Zarządem zawiesić członkostwo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego terminu następuje wykreślenie z listy członków ZTF.
 8. Powrót w poczet członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, po zawieszeniu określonym w pkt. 6 i 7 niniejszego paragrafu, może nastąpić po uregulowaniu wszystkich składek członkowskich za okres ubiegły od dnia zawieszenia członkostwa.

 §3

Zasady opłacania składek członkowskich

 1. Składka członkowska dokonywana jest okresowo za okres 1 roku w wysokości 120 zł.

Ustala się następujący okres płatności składek:

a )w przypadku nowych członków wpłata następuje w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania członkostwa,

b) w przypadku stałych członków, składka roczna płatna jest do dnia końca stycznia danego roku kalendarzowego,

c) składka dla nowych członków obliczana jest proporcjonalnie, w zależności od pełnego miesiąca, w którym uzyskuje się członkostwo,

d) w przypadku braku uregulowania wpłat, Zarząd ZTF podejmie decyzję o skreśleniu z listy członków.

 1. Składki członkowskie przyjmuje i rozlicza Skarbnik Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 2. Konto bankowe do dokonywania opłaty składki:Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze, numer konta: 59 1020 5402 0000 0302 0321 2461, odbiorca: Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

Imię Nazwisko – składka ZTF – za okres …   lub

Imię Nazwisko – opłata wpisowa.

W przypadku innych przelewów opis zgodny z przyjętym celem.

 1. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do wpłacenia jednorazowej opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi 100 zł. Opłata dokonywana jest w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania członkostwa na konto bankowe podane w  3 pkt. 3.
 2. Zaległość w opłacaniu składek członkowskich za więcej niż 3 miesiące, po uprzednim zgłoszeniu przez Skarbnika do Zarządu, powoduje zawieszenie członkostwa.
 3. Powrót w poczet członków ZTF po zawieszeniu określonym w pkt. 5 niniejszego paragrafu może nastąpić po uregulowaniu wszystkich nieopłaconych składek członkowskich.
 4. Składki członkowskie i opłata wpisowa nie podlegają zwrotowi.

 §4

Procedura rekomendacyjna

 1. Członkostwo zwyczajne w Zielonogórskim Towarzystwie Fotograficznym następuje w skutek:
  1. uzyskania ustnej rekomendacji co najmniej dwóch członków, która przekazana zostanie Zarządowi ZTF,
  2. przedstawienia minimum pięciu fotografii rekomendacyjnych wraz z opisem dotychczasowego dorobku fotograficznego i notą informacyjną o sobie,
  3. pozytywnego wyniku głosowania Zarządu ZTF i stosownej uchwały podjętej na najbliższym zebraniu Zarządu. Uchwały o przyjęcie w poczet członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego podejmowane są indywidualnie dla każdego z kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. Przed przyjęciem w poczet członków, kandydat może być zobowiązany przez Zarząd do wykazania się działalnością na rzecz ZTF przez okres próbny, m.in. w formie pracy na rzecz jednego
  z zespołów twórczych. Zaangażowanie w pracę ZTF jest podstawą do oceny kandydatury.
 3. Okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
 4. Na czas okresu próbnego kandydat może otrzymać dostęp do zamkniętej Grupy Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym facebook. Kandydat na członka zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Grupy Dyskusyjnej.
 5. Po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych ZTF Sekretarz Zarządu rejestruje dane nowego członka zwyczajnego, oraz przygotowuje i przekazuje zainteresowanemu:

a) imienną legitymację członkowską ZTF,

b) zaproszenie do zamkniętej Grupy Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym facebook. Nowoprzyjęty członek zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Grupy Dyskusyjnej.

6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków ZTF. Odwołanie zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków ZTF.
W przypadku podtrzymania decyzji Zarządu przez Walne Zebranie Członków ZTF, ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego może nastąpić
po upływie sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków ZTF o odmowie przyjęcia.

§5

Zespoły twórcze

 1. Na potrzeby bieżącej działalności ZTF powołano zespoły twórcze:
  1. krajobraz,
  2. portret,
  3. street photo i architektura.
 2. Liderzy zespołów twórczych wybierani są przez Zarząd w drodze uchwały.
 3. Lider organizuje prace zespołów twórczych.
 4. Liderzy zespołów twórczych są zobowiązani raz na pół roku (tj. do 2 stycznia i 30 czerwca danego roku kalendarzowego) przedstawić Zarządowi plan aktywności grupy.
 5. Liderzy zespołów twórczych są zobowiązani raz na pół roku (tj. do 30 czerwca i 30 grudnia danego roku kalendarzowego) przedstawić Zarządowi sprawozdanie z aktywności grupy.
 6. Każdy członek ZTF może należeć do dowolnej liczby zespołów twórczych.

 §6

Sprawy organizacyjne

 1. Prace zgłaszane przez członków do organizowanych przez ZTF przedsięwzięć takich jak wystawy, konkursy, projekty, itp. są przechowywane w archiwum ZTF.
 2. Zgłaszając prace do organizowanych przez Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne przedsięwzięć członkowie:
  1. wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w materiałach promocyjnych takich jak plakaty, zaproszenia, katalogi, itp.,
  2. poświadczają, że są autorami tych zdjęć i posiadają zgody na wykorzystanie wizerunku osób, których wizerunek znajduje się na fotografiach,
  3. zachowują do nich wszelkie prawa osobiste oraz majątkowe w ramach prawa autorskiego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zasady archiwizacji ustalane są przez Zarząd.

 §7

Tryb procedowania

Podczas zebrań ZTF, zarówno ogólnych, jak i związanych działalnością poszczególnych zespołów twórczych, obowiązują następujące zasady procedowania:

 1. Każde zebranie członków ZTF powinno być rozpoczęte od przyjęcia protokolanta spośród obecnych Władz ZTF oraz od sporządzenia listy obecności.
 2. Zebrania członków ZTF odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca.
 3. Miejsce zebrania członków ZTF ogłaszane jest przez Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zebrania członków zespołów twórczych w sprawach dotyczących ich bieżącej działalności zwoływane są indywidualnie przez ich Liderów, którzy są odpowiedzialni za poinformowanie członków grup za pośrednictwem przyjętych wewnętrzne kanałów komunikacji.
 5. Podejmując decyzje personalne, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Pozostałe decyzje związane z normalną działalnością ZTF lub poszczególnych zespołów twórczych powinny być podejmowane za pomocą głosowania jawnego lub ankiety online zamieszczonej
  w zamkniętej Grupie Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym facebook.
 7. Wszystkie wyniki głosowań są protokołowane przez wybranego na zebraniu członka Władz ZTF.

 §8

Procedura głosowania nad wnioskami do Zarządu

 1. Głosowania tajne nad wnioskami do Zarządu są bezpośrednie i następują względną większością głosów.
 2. Głosowania jawne są bezpośrednie i następują względną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie w ankiecie online są bezpośrednie i następują względną większością głosów. Ankieta nie może trwać krócej niż pełne 3 dni. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 §9

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem organizacyjnym lub też Statutem ZTF stosuje się przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. z p. zm. (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104).

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu w dniu  09.08.2016 r.