REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZTF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Zielona Góra, dnia 06.06.2023 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze określa zasady funkcjonowania Stowarzyszenia.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Stowarzyszeniu, chodzi o Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze w skrócie ZTF.
 3. Regulamin Stowarzyszenia jest dokumentem podrzędnym w stosunku do Statutu Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego z siedzibą w Zielonej Górze.

 §2

Zasady członkostwa

 1. Członkostwo w ZTF jest dobrowolne. Do Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego może należeć każda osoba fizyczna, która:
  1. przejdzie pomyślnie procedurę rekompensacyjną określoną w §4 niniejszego Regulaminu,
  2. dostarczy Zarządowi ZTF wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską,
  3. będzie na bieżąco regulować opłaty składek członkowskich, których zasady płatności określa §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy członek ZTF otrzymuje legitymację członkowską.
 3. Zarząd ZTF może zawiesić członkostwo w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zarząd ZTF może wykluczyć członka ZTF w przypadku rażącego i trwałego naruszania postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu. Wykluczenie następuje w drodze uchwały.
 5. Zarząd ZTF może zawiesić w prawach członka ZTF w przypadku jego niestosownego zachowania. Za takie zachowanie uznaje się m.in. obrażanie innych członków stowarzyszenia, umieszczanie niestosownych komentarzy w wewnętrznych kanałach komunikacji ZTF oraz inne zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
  1. okres zawieszenia Zarząd określa uchwałą, jednak nie może być on dłuższy
   niż 6 miesięcy,
  2. Członek, który zostanie zawieszony decyzją Zarządu, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie,
  3. Członek, który zostanie zawieszony decyzją Zarządu, ma prawo odwołać się
   od tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zawieszeniu. Zarząd rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 6. Każdy członek ZTF za wyjątkiem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może w porozumieniu z Zarządem zawiesić członkostwo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli po upływie tego terminu nie wyrazi chęci pozostania i nie ureguluje składek, zostanie wykreślony z listy członków ZTF.
 7. Powrót w poczet członków ZTF po zawieszeniu określonym w pkt. 5 i 6 niniejszego paragrafu, może nastąpić po uregulowaniu należnych składek członkowskich w terminie wyznaczonym przez Skarbnika.

 §3

Zasady opłacania składek członkowskich

 1. Kwota składki członkowskiej za okres 1 roku wysokości 150 zł.
 2. Ustala się następujący okres płatności składek:
  • w przypadku stałych członków, składka roczna płatna jest do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
  • w przypadku nowych członków wpłata następuje w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania członkostwa. Kwota składki naliczana jest proporcjonalnie od pełnego miesiąca, w którym uzyskano członkostwo.
 3. Członek, który mimo dwukrotnego upomnienia przez Skarbnika nie ureguluje składek w wyznaczonym terminie, zostaje decyzją Zarządu usunięty z ZTF.
 4. Każdy członek zwyczajny zobowiązany jest do wpłacenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł. Opłatę należy uiścić w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania członkostwa na konto bankowe podane w  pkt. 6.
 5. Składki członkowskie i opłata wpisowa nie podlegają zwrotowi.
 6. Składki członkowskie przyjmuje i rozlicza Skarbnik ZTF. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze, numer konta: 59 1020 5402 0000 0302 0321 2461, odbiorca: Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne

Przelew należy zatytułować:

Imię Nazwisko – składka ZTF – za okres …   

lub

Imię Nazwisko – opłata wpisowa.

W przypadku innych przelewów opis zgodny z przyjętym celem.

 §4

Procedura rekomendacyjna

 1. Członkiem zwyczajnym Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego można zostać spełniając poniższe warunki:
  1. uzyskując rekomendację co najmniej dwóch członków ZTF, która zostanie przekazana Zarządowi. Jeśli kandydat nie zna żadnego członka ZTF, który mógłby go zarekomendować, może zwrócić się z prośbą o rekomendację bezpośrednio do Zarządu ZTF.
  2. przedstawienia min. 20 fotografii wraz z opisem dotychczasowego dorobku fotograficznego i notą informacyjną o sobie. Opisy oraz fotografie w jak największej rozdzielczości należy przesłać elektronicznie na adres: ztf.foto@gmail.com. Na podstawie przesłanego materiału Zarząd ZTF decyduje o zaakceptowaniu kandydatury bądź jej odrzuceniu. Zaakceptowany kandydat zostanie zaproszony na najbliższe spotkanie członków ZTF, na które powinien przynieść m.in. 5 fotografii wydrukowanych w formacie A5 (15×21 cm).
  3. Po zakończonej prezentacji, pod nieobecność kandydata, odbywa się głosowanie Zarządu i członków ZTF. Uchwały o przyjęcie w poczet członków ZTF podejmowane są indywidualnie dla każdego z kandydatów na najbliższym posiedzeniu członków Zarządu, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
  4. Kandydat zostaje powiadomiony o wyniku głosowania przez jednego z członków Zarządu.
 2. W przypadku wątpliwości, Zarząd może przed przyjęciem w poczet członków poprosić kandydata o wykazanie się działalnością na rzecz ZTF przez okres próbny. Zaangażowanie w działalność ZTF będzie podstawą do oceny kandydatury.
 3. Po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych ZTF Sekretarz Zarządu rejestruje dane nowego członka zwyczajnego oraz przygotowuje i przekazuje zainteresowanemu:
  1. imienną legitymację członkowską ZTF,
  2. zaproszenie do zamkniętej Grupy Dyskusyjnej ZTF prowadzonej w portalu społecznościowym Facebook. Nowoprzyjęty członek zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Grupy.
 4. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków ZTF. Odwołanie zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków ZTF. W przypadku podtrzymania decyzji Zarządu przez Walne Zebranie Członków ZTF, ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków ZTF o odmowie przyjęcia.

§5

Zespoły twórcze

 1. Na potrzeby bieżącej działalności ZTF powołano zespoły twórcze:
  1. krajobraz,
  2. portret,
  3. street photo i architektura.
 2. Liderzy zespołów twórczych wybierani są przez Zarząd w drodze uchwały.
 3. Liderzy organizują prace zespołów twórczych.
 4. Liderzy zespołów twórczych są zobowiązani raz na pół roku (tj. do 30 czerwca i 30 grudnia danego roku kalendarzowego) przedstawić Zarządowi sprawozdanie z aktywności grupy.
 5. Każdy członek ZTF może należeć do dowolnej liczby zespołów twórczych.

 §6

Sprawy organizacyjne

 1. Prace zgłaszane przez członków do organizowanych przez ZTF przedsięwzięć takich jak wystawy, konkursy, projekty, itp. są przechowywane w archiwum ZTF.
 2. Zgłaszając prace do organizowanych przez Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne przedsięwzięć członkowie:
  1. wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w materiałach promocyjnych takich jak plakaty, zaproszenia, katalogi, itp.,
  2. poświadczają, że są autorami tych zdjęć i posiadają zgody na wykorzystanie wizerunku osób, których wizerunek znajduje się na fotografiach,
  3. zachowują do nich wszelkie prawa osobiste oraz majątkowe w ramach prawa autorskiego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zasady archiwizacji ustalane są przez Zarząd.

 §7

Tryb procedowania

Podczas zebrań ZTF, zarówno ogólnych, jak i związanych działalnością poszczególnych zespołów twórczych, obowiązują następujące zasady procedowania:

 1. Każde zebranie członków ZTF powinno być rozpoczęte od przyjęcia protokolanta spośród obecnych Władz ZTF oraz od sporządzenia listy obecności.
 2. Zebrania członków ZTF odbywają się w trzeci wtorek każdego miesiąca.
 3. Miejsce zebrania członków ZTF ogłaszane jest przez Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zebrania członków zespołów twórczych w sprawach dotyczących ich bieżącej działalności zwoływane są indywidualnie przez ich Liderów, którzy są odpowiedzialni za poinformowanie członków grup za pośrednictwem przyjętych wewnętrzne kanałów komunikacji.
 5. Podejmując decyzje personalne, wymagane jest przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Pozostałe decyzje związane z normalną działalnością ZTF lub poszczególnych zespołów twórczych powinny być podejmowane za pomocą głosowania jawnego lub ankiety online zamieszczonej w zamkniętej Grupie Dyskusyjnej ZTF.
 7. Wszystkie wyniki głosowań są protokołowane przez wybranego na zebraniu członka Władz ZTF.

 §8

Procedura głosowania nad wnioskami do Zarządu

 1. Głosowania tajne nad wnioskami do Zarządu są bezpośrednie i następują względną większością głosów.
 2. Głosowania jawne nad wnioskami do Zarządu są bezpośrednie i następują względną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Głosowanie w ankiecie online są bezpośrednie i następują względną większością głosów. Ankieta nie może trwać krócej niż pełne 3 dni. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 §9

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem organizacyjnym lub też Statutem ZTF stosuje się przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. z p. zm. (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104).

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu w dniu  06.06.2023 r.